Kolding Å

Når det regner kraftigt og langvarigt, løber der store mængder regnvand ned ad bakkerne og ud i å-systemet i Kolding Ådal, og kan give særlig høj vandstand i Kolding Å.

Regnvandet har svært ved at sive ned i jorden, fordi ådalen ligger i et såkaldt morænelandskab, hvor jorden er leret.

Forhøjet vandstand i Kolding Å kan i værste fald give oversvømmelser i de lavtliggende områder nær åen. Det oplevede vi sidst i december 2015, hvor mange husstande blev oversvømmet. 

Også når vandet står højt i fjorden, som ved stormflod, kan Kolding Å gå over sine bredder, fordi vandet stuver op i åen. Det oplevede vi sidst ved stormfloden i januar 2017.

Sluse, pumpestation og tilbageholdelse af vandet i ådalen
En vigtig forudsætning for at kunne mindske risikoen for disse oversvømmelser er, at vi kan kontrollere vandstanden i Kolding Å.

For at dette kan lade sig gøre, planlægger vi at bygge en sluse og pumpestation ved udløbet af Kolding Å. Slusen og pumpestationen har forskellige funktioner.  Med slusen kan vi omdanne åen til et langstrakt bassin, hvor vi leder vand fra byens tage og gader ud i åen og herefter – på kontrolleret vis – pumper det ud i fjorden. Desuden kan slusen forhindre at Kolding Å svømmer over ved stormfold.

Slusen og pumpestationen vil dog ikke i tilstrækkelig grad kunne sikre byen mod oversvømmelser ved langvarig, kraftig regn og derfor er det også nødvendigt, at vi – sammen med lodsejerne – finder egnede arealer, hvor vi kontrolleret kan lede vandet ud, når vandstanden stiger, og dermed undgå oversvømmelser langs åen, de steder hvor det gør skade.

Der er tre steder, hvor vi forventer at kunne tilbageholde vandet – det er ved Dons Søerne, Seest Mølleå og Kolding Å (vest for Motorvej E45).

Fyrtårnsprojekt ved Seest Mølleå: Mere natur og nye stier
Ét af områderne i ådalen, ved Seest Mølleå, er udpeget som fyrtårnsprojekt af og har fået 2,5 mio. kr. fra Miljøministeriet. Projektet vil give nye rekreative områder tæt på byen, og planen er at udvide stisystemet omkring åen. Når mølleåen slår flere sving, vil det også give et rigere plante- og dyreliv i området. Vandet skal desuden tilbageholdes ved at oversvømme engområder, der reducerer udledningen af kvælstof.

Fakta om projektet

Projektet er et samarbejde mellem BlueKolding og Kolding Kommune.

Forventet start

Januar 2017

Forventet færdiggørelse

2019

Kontakt os for mere information

kontaktperson

Peter Thomassen

79 79 74 56 ptho@kolding.dk